Sau 18.06.2019, bạn đã một lần đồng ý tăng tiền nhà?